وکلا

لیست✔️ 10 تا از بهترین وکیل در بندرعباس ⚖️【آپدیت 1403】

برای اینکه در انتخاب بهترین وکیل در بندرعباس دچار شک و تردید نشوید باید ویژگی های یک وکیل خوب را بدانید. وکیلی که به تمامی مسئولیت ها و وظایفش آگاه بوده باشد و نسبت به کارش آگاهی و تخصص داشته باشد.

وکالت به معنای واگذاری امور می باشد. شخصی که دچار کلیه مشکلات حقوقی مانند ملکی، کیفری، خانواده، طلاق، ثبتی و غیره می شود در مراحل اولیه، به یک وکیل مربوط به حوزه تخصصی مشکل حقوقی اش مراجعه می کند تا از او کمک بخواهد. بعد از انتخاب وکیل، قراردادی تحت عنوان قرارداد وکالتی بین وکیل و موکل صورت می گیرد که در این قرارداد کلیه وظایف وکیل در آن شرح داده شده و همچنین میزان حق الوکاله وکیل هم در آن به طور واضح نوشته شده است تا شک و ابهاماتی به وجود نیاید. بعد از مطالعه قرارداد هر دو طرف، آن را امضا زده و سپس پرونده موکل به وکیل سپرده می شود تا بتواند به نتایج مطلوبی از جانب وکیل برسد.

✔️ سطح وکیل: ✔️ وکیل پایه یک دادگستری
✔️ تخصص: ✔️ ملکی، کیفری، خانواده، ثبتی، حقوقی
✔️ خدمات: ✔️ مشاوره رایگان + پیگیری پرونده
✔️ میزان موفقیت: ✔️ %95 موفقیت پرونده ها
✔️ هزینه وکیل: ✔️ بر اساس سختی پرونده

بهترین وکیل در بندرعباس چه وظایفی را دارد؟

همانطور که گفتیم، بین قراردادی که میان وکیل و موکل منعقد می گردد، وکیل وظایفی را بر عهده دارد که باید به آن عمل نماید. وظایف بهترین وکیل در بندرعباس به شرح ذیل می باشد:

 1. مطالعه کامل پرونده به طور دقیق
 2. تحقیقات کامل در مورد پرونده ای که به او واگذار شده است
 3. پیگیری و بررسی اصولی و مداوم پرونده در دادگاه
 4. حضور در تمامی جلسات دادگاه و دادسرا، حتی در صورت عدم حضور موکل
 5. حفظ راز های موکل و فاش نکردن آن ها
 6. عدم خیانت به موکل
 7. امانتدار خوب در هنگام حفظ مدارک در طول انجام کار
 8. ارتباط موثر با موکل و گذاشتن خود به جای او
 9. برگزاری جلسات مشاوره و راهنمایی کردن موکل
 10. تنظیم دفاعیات موثر و قابل قبول در دادگاه
 11. همراهی موکل تا انتهای مسیر
 12. تلاش برای رساندن پرونده به نتایج مطلوب
 13. اخلاق مداری و صبر و تحمل بالا در مراحل کار
 14. آپدیت یا بروز رسانی اطلاعات حقوقی
 15. پرهیز از وعده های دروغین به موکل

حق الوکاله بهترین وکیل در بندرعباس چقدر است

با توجه به اینکه شاهد افزایش قیمت حق الوکاله وکلا در کشورهای مختلف هستیم، اما پارامتر ها و مواردی وجود دارد که سبب می شود تا هزینه یا حق الوکاله وکلا ثابت نبوده و متغیر باشد. وکیل ابتدا پرونده را به طور کامل بررسی و مطالعه کرده و میزان سختی کاری را که باید برای موکل و پرونده مربوطه انجام می دهد را می سنجد. سپس طبق پیچیدگی و سختی پرونده، هزینه حق الوکاله خود را تعریف می کند. در بیشتر مواقع رزومه و میزان سوابق کاری یک وکیل، باعث ایجاد نوسان قیمت هم می شود زیرا هرچقدر که یک وکیل تخصص و مهارت علمی خوبی داشته باشد قطعا درصد و پیروزی آن پرونده هم بیشتر خواهد بود.

البته میزان حق الوکاله شهر ها هم با یکدیگر متفاوت است به عنوان مثال هزینه وکالتی یک وکیل در تهران نسبت به شهرستان های دیگر، ممکن است قدری بیشتر باشد. بنابراین می توان برای اطلاع از هزینه حق الوکاله وکلای تهران به صفحه بهترین وکیل در تهران مراجعه کرده و وکلا را بشناسید.

حق الوکاله وکیل

دکـتر مـجتبی خـواجـویـی گسمونی

مجتبی خواجویی

جناب آقای مجتبی خواجویی، وکـیل پـایـه یـک دادگسـتری بـندرعـباس، بـا نـزدیـک بـه دو دهـه فـعالـیت حـرفـه ای وکـــالـــت، تـــدریـــس در دانـــشگاه و انـــجام داوری هـــای تـــجاری و مـــدنـــی و در حـــال حـــاضـــر بهـــتریـــن وکیل و مشاور حقوقی استان هرمزگان میباشد.
بهـتریـن راهـکارهـای حـقوقـی، روشـی سـت کـه شـما را در رسـیدن بـه پـیروزی نـهایـی بـا صـرف کـمتریـن هــزیــنه و کــوتــاهتــریــن زمــان مــمکن یــاری دهــد و الــبته از ویــژگــیهای یــک وکــیل حــرفــه ای ایــن اســت کــه وکیل شما، تا پایان رسیدگی و احقاق در کنارتان باشد.
آقـای دکـتر خـواجـویـی در دو دهـه فـعالـیت حـقوقـی خـود تـوانسـته اسـت بـا پشـتکار زیـاد در رسـیدگـی بـــه پـــرونـــدههـــای مـــوکـــلین، بـــرخـــورد و رفـــتار حـــرفـــه ای و مـــناســـب بـــا قـــضات، کـــارمـــندان دادگســـتری و طـرفـین دعـوا و بـا بـکارگـیری فـن بـیان عـالـی و نـفوذ کـلام، بـه عـنوان یـک مـذاکـره کـننده حـرفـه ای یـکی از برترین وکلای بندرعباس و استان هرمزگان شناخته شود.
دکـتر خـواجـویـی مـعتقد اسـت هـرگـاه بـا یـک مـوضـوع حـقوقـی روبـرو هسـتید، بـرای کـاهـش هـزیـنه هـای ریــالــی و کــوتــاه کــردن زمــان حــل اخــتلاف، بهــتر اســت تــا حــد امــکان مــسالــه بــا مــذاکــرات خــارج از دادگاه موضوع را فیصله دهید و انتخاب راهروهای دادگستری باید آخرین گزینه شما باشد.
بـه اعـتقاد ایـشان، حـل مـسالـه حـقوقـی خـارج از دادگـاه مـی توانـد بـه کـاهـش تـنش مـوکـل، حـفظ روابـط دوسـتانـه طـرفـین پـرونـده و دسـتیابـی بـه یـک راه حـل مـنصفانـه، کـمک بـسیاری کـند. عـملکرد وکـالـتی آقـای دکـتر خـواجـویـی و حـل و فـصل اکـثر پـرونـده هـا خـارج از دادگـاه، نـشان مـی دهـد شـما بـا یک مذاکره کننده حرفه ای طرف هستید.
اگـر در اسـتان هـرمـزگـان بـا یـک مـوضـوع حـقوقـی درگـیر شـدیـد و کـیفیت، زمـان و هـزیـنه بـرای شـما مــــهم بــــاشــــد، بنابراین بــــرای رســــیدگــــی بهــــتر و یــــافــــتن اصــــولــــی تــــریــــن راهــــکار، بــــدنــــبال یــــک وکــــیل پــــایــــه یــــک دادگستری هستید، میتوانید با خیال آسوده پرونده خود را به ایشان بسپارید.

حوزه فعالیت دکتر مجتبی خواجویی: 

 •  حــوزه فــعالــیت دکــتر خــواجــویــی در دعــاوی حــقوقــی و کــیفری بــا تـمـرکــز بــر دعــاوی مــلکی و خانواده است.
  پروندههای کیفری با موضوعات (کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سرقت، شرب خمر، مواد مخدر، رابطه نامشروع و زنا، فروش مال غیر و غیره)
 •  پروندههای حقوقی از جمله: (قراردادها، چک، سفته، اجرت المثل ایام تصرف، تخلیه و اجور معوقه، سرقفلی، حق کسب و پیشه، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال و یا فسخ قراردادها و یا ابطال اسناد رسمی، دعاوی بانکی، قرارداد مشارکت در ساخت، پیش فروش آپارتمان، ابطال رای داوری و دعاوی مرتبط به ارث و غیره
  • پروندههای ملکی و ثبتی: (اخذ سند رسمی از طریق اداره ثبت، اراضی موات)، کمیسیون ماده ۱۲(اراضی ملی)، کمیسیون ماده ۵۶ ( الزام به تنظیم سندرسمی، الزام به تحویل ملک، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، ابطال قرارداد، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، فروش ملک مشاع، تخلیه ملک تجاری، دعوای تعدیل، اجاره بها و غیره
  • پروندههای خانواده: (ترک انفاق، مهریه، تمکین، نفقه زوجه و فرزند، اجرت المثل ایام زوجیت، طلاق توافقی، طلاق از سوی زوج یا زوجه، استرداد جهیزیه، ملاقات فرزند، الزام به ثبت ازدواج و غیره

 گزیده ای از سوابق آقای دکتر مجتبی خواجویی گسمونی:

 •  ۱۸ سال وکالت دادگستری
 •  تدریس در دانشگاه های حقوق
 • دارای پروانه میانجی گری رسمی
 • داوری دعاوی تجاری و غیرتجاری
 • مشاور حقوقی شرکتهای تجاری در زمینه حمل و نقل دریایی، زمینی، پیمانکاری و غیره
 •  کارشناس ارشد امور قراردادها در سازمان منطقه آزاد قشم
 •  رییس هیات مدیره موسسه حقوقی “گروه وکلای جهان اندیشه دال”

جهت اعــطای وکــالــت بــه دکــتر مــجتبی خــواجــویــی یــکی از وکــلای خــوب بــندرعــباس مــی تــوانــید بــا شــماره زیر هماهنگ و وقت ملاقات خود را رزرو نمایید.

شماره تماس: 0917160041909133473727

شماره دفتر: 07633620805

«هماهنگی برای نوبت از ساعت ۱۸ الی ۲۱:۳۰»

آدرس: بندرعباس، بلوار دانشگاه، نبش دانشگاه ۱۳/۱، ساختمان تورینو، بالای قنادی شب شیرینی

«حضور در دفتر با هماهنگی و وقت قبلی»

آدرس اینستاگرام: khajuee_lawyer@

آدرس وب سایت: /https://khajueelawyer.com


سامان احمدی

سامان احمدی

وکیل پایه یک دادگستری بندرعباس و مشاور حقوقی با چندین سال سابقه کاری وکالت است و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق می باشد.  ایشان تاکنون پرونده‌های زیادی را قبول وکالت داشته که با تمرکز زیاد و تکیه بر علم حقوقی خود توانسته، رضایت موکلین‌اش را در نتیجه پرونده‌ها جلب نماید.

ایشان بهترین وکیل پایه یک دادگستری با قبول پرداخت اقساط حق الوکاله در بندرعباس و شهرستان های استان هرمزگان با چندین سال سابقه کار و تجربه امور حقوقی و موفقیت در ۹۷درصد پرونده های خود می باشد و گرفتن حق و حقوق ضایع شده موکلین از صفات بارز کاری ایشان بوده و شما با اولین مشاوره حضوری و تخصصی، از نوع مدیریت پرونده و فن بیان ایشان و برخورد صمیمی و دوستانه شان به شایستگی و حرفه‌ای بودن او در وکالت پی خواهید برد.

همچنین آقای سامان احمدی در دریافت حق الوکاله، تخفیفات لازمه را باتوجه به وضعیت مالی موکل خواهند داد. از دیگر صفت بارز ایشان پاسخگو بودن به موقع و ارتباط مستمر با موکل می باشد و همین صفات سبب شده تا ایشان در زمره یکی از بهترین وکلای بندرعباس قرار گیرد.

شهروندان عزیز در بندرعباس می‌توانند با اطمینان خاطر و با احتمال بسیار بالای گرفتن نتیجه در دعاوی حقوقی (چک، سفته، الزام به تنظیم سند رسمی در بندرعباس، ابطال و فسخ قراردادها، اثبات بیع و یا قراردادها، اثبات مالکیت، ابطال رای داوری، تقسیم ماترک و عندالزوم فروش آن (ارث)، تقسیم مال مشترک، تحریر ترکه، خلع ید، اعتراض ثالث اجرائی، مطالبه وجه، پرونده‌های مربوط به دعاوی شرکت‌ها و … ) دعاوی کیفری از جمله: (پرونده‌های قتل، آدم‌ربایی، روابط نامشروع، جعل، کلاهبرداری، سرقت، ضرب و شتم، استفاده از سند مجعول، پرونده‌های چک بلامحل، خیانت در امانت و فروش مال غیر، …) همچنین در دعاوی مواد مخدر، تعزیرات، کلیه موارد مرتبط با قاچاق و تمام فعالیت‌های گمرگی(همراه با تیم متخصص گمرکی) به وکیل احمدی اعطای وکالت نمائید.

شماره تماس: 0917956535109375359373

آدرس: بندرعباس، بلوار مصطفی خمین، رو به روی خیابان شلمچه، کنار بستنی شاداب دفتر وکالت احمدی


شماره تماس: 0921427345109370059757
 آدرس: بندرعباس، بلوار مصطفی خمین، رو به روی خیابان شلمچه، کنار بستنی شاداب دفتر وکالت احمدی

ستاره قلی پور ملکشاه

ستاره قلی پور ملکشاه

خانم ستاره قلی پور ملکشاه وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس می باشد و سالهای زیادی است که به طور تخصصی در حوزه وکالتی مشغول به کار بوده است. ایشان پرونده های زیادی را در دعاوی های مختلف با موفقیت به ثبت رسانده است و به عنوان وکیلی خبره و موفق در بین مردم شناخته شده است. صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر و اخلاق خوب در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری های مستمر در پرونده‌های وکالتی، سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند.

تخصص و مهارت:

 • عضویت در مرکز وکلای قوه قضاییه
 • تخصص در پرونده‌های کیفری با موضوعات (کلاهبرداری، جعل ، خیانت در امانت، سرقت، شرب خمر، مواد مخدر، رابطه نامشروع و زنا، فروش مال غیر و..)
 • تخصص در پرونده‌های حقوقی از جمله: (تصادفات ، قراردادها، چک، سفته، تخلیه و اجور معوقه، سرقفلی، ابطال و یا فسخ قراردادها و یا ابطال اسناد رسمی، دعاوی بانکی، پیش فروش آپارتمان، ابطال رای داوری و دعاوی مرتبط به ارث و …)
 • تخصص در پرونده‌های ملکی مانند: (اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، فروش ملک مشاع، دعوای تعدیل اجاره بها و …)
 •  تخصص در پرونده‌های خانواده از جمله: (مهریه، تمکین، نفقه، اجرت المثل، طلاق توافقی، طلاق از سوی زوج یا زوجه، استرداد جهیزیه، ملاقات فرزند، الزام به ثبت ازدواج و …)

شماره تماس: 09117064501

آدرس: بندرعباس، خیابان مطهری، بالاتر از مصلی قدس، روبروی سپاه امام سجاد، طبقه ی سوم از موسسه اعتباری ملل، واحد ۸

ملاقات با تعیین وقت قبلی

آدرس اینستاگرام: vakil_setareh_malekshah@

آدرس ایتا: vakil_setareh_malekshah@


زهرا دبیری

زهرا دبیریزهرا دبیری ۱۷ سال سابقه کار، ۱۳ سال در شهرستان شیراز و ۴ سال در شهرستان بندرعباس هستند. ایشان یکی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در بندرعباس می باشند.

سوابق:

 • 17 سال سوابق کاری تخصصی
 • کارشناس ارشد حقوقی
 • فعالیت در امور خانواده
 • فعالیت در امور حقوقی و پرونده های مواد مخدر
 • دعاوی کیفری

شماره تماس:

آدرس: بندرعباس، بلوار امام خمینی


کاظم دانشمندی

کاظم دانشمندی

جناب آقای کاظم دانشمندی، یکی از بهترین وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس می باشد که تخصص اصلی ایشان، دعاوی ملکی، حقوقی و خانواده است. آقای دانشمندی دارای ویژگی هایی همچون صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی را دارد که همین ویژگی ها سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام قرار گیرند.

تخصص در دعاوی:

 • ملکی
 • حقوقی
 • خانواده

شماره تماس: 09178500300

آدرس: بندرعباس، بلوار رسالت شمالی، چهارراه پردیس، ساختمان دریا، طبقه دوم، دفتر وکالت دانشمندی


رسول احمدی

رسول احمدیآقای رسول احمدی وکیل متخصص حقوق تعزیرات (قاچاق کالا و ارز) و وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، با پیشینه تجربه در زمینه تجارت خارجی (صادرات و واردات و …)، عضو اتحادیه کارگزارن گمرک، دارای پروانه کارگزاری از گمرک ایران، مدیر شرکت جواهر ترخیص جنوب، متخصص در زمینه ی حقوق تعزیرات، قاچاق کالا و ارز، گمرکی، بانکی و دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط می باشند.

ایشان یکی از بهترین وکلای بندرعباس می باشند که در تهران و بوشهر به فعالیت در تمامی زمینه های حقوقی مشغول است.

جهت اعطای وکالت و بهره مندی از خدمات مشاوره آقای رسول احمدی، با شماره زیر در تماس باشید:

شماره تماس: 09177236979

آدرس دفتر تهران: جنت آباد شمالی، کوچه محمدی، پلاک ۸، طبقه اول، واحد ۲

آدرس دفتر بندرعباس: چهارراه داماهی، دفتر وکالت احمدی


مسعود نیکویی

مسعود نیکویی

وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس است و به عنوان بهترین وکیل در بندرعباس شناخته شده است. ایشان به مدت 4 سال وکالت و مشاور حقوقی شرکت اتحادیه تعاونی و تولید را بر عهده داشته است و همچنین به مدت 4 سال به عنوان وکیل و مشاور حقوقی در شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد وابسته به بنیاد مستضعفان و به مدت 5 سال صندوق تعاون روستایی ایرانیان و پیگیری مطالبات حقوقی و مالی بانک محال علیه را بر عهده است. ایشان به عنوان وکیلی قابل اعتماد در بندرعباس مشغول به کار در حوزه حقوق می باشد.

تخصص و مهارت:

 • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 • مشاور حقوقی

شماره تماس: 

آدرس: بندرعباس،


هادی میرزایی

هادی میرزایی

وکیل پایه یک دادگستری در شهر بندرعباس است که در زمینه دعاوی های ملکی، کیفری، مالی، تجاری، کیفری، ثبتی و غیره مشغول به فعالیت در این شهر می باشد.

تخصص و مهارت:

 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلا دادگستری بندرعباس
 • مشاور حقوقی

شماره تماس: 

آدرس: بندرعباس،

انواع وکیل از نظر میزان صلاحیت و اعتبار

وکلا را به میران درجه ی اعتبار آن ها، مجوز، میزان صلاحیت و غیره می توان دسته بندی کرد. وکلا از لحاظ میزان صلاحیت و اعتبار به دو دسته ی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری تقسیم می شوند. یک وکیل پایه یک دادگستری، تمامی دوره های مربوط به وکالت را گذرانده است و صلاحیت را در این امور و دوره ها کسب کرده است و موفق شده تا پروانه پایه یک دادگستری خود را کسب کند و مجوز این را دارد تا تمامی دعاوی های حقوقی را بر عهده بگیرد.

وکیل پایه دو دادگستری به کسی گفته می شود که مشغول به گذراندن دوره های کارآموزی خود تحت نظر یک وکیل سرپرست باشد و اگر که صلاحیت از نظر علمی و عملی را داشته باشد در آزمونی به نام اختبار پذیرفته شده و سپس پروانه وکالت پایه یک دادگستری را دریافت می کند.

وکلا از لحاظ مراجع پیگیری به دو دسته تقسیم می شوند: وکیل دادگستری و وکیل مدنی

وکیل دادگستری به کسی گفته می شود که در حوزه ی حقوق تحصیلات خود را گذرانده باشد و پروانه وکالت دادگستری را دریافت کرده باشد تا بتواند وکالت کلیه پرونده های مختلف را برعهده بگیرد و مراجعه به مراجع قضایی را داشته باشد.

وکیل مدنی هم به فردی گفته می شود که تنها اجازه دارد تا امور اداری و حقوقی موکلش را بر عهده بگیرد مانند وکالت طلاق، مراجعه به ادارات، فسخ اجاره و غیره. در واقع وکیل مدنی در انجام امور حقوقی نسبت به وکیل دادگستری محدود تر است.

انواع وکیل از نظر میزان صلاحیت و اعتبار

کلام آخر

سازمان قوه قضاییه کشور، یکی از پر کارترین مراکز می باشد زیرا روزانه تعداد بسیار زیادی از پرونده های حقوقی با موضوعات مختلفی همچون خانواده، کیفری، ثبتی، ملکی، طلاق و غیره در دادگاه های سراسر کشور وجود دارد و رسیدگی به این پرونده ها به هر وکیل، مربوط به حوزه تخصصی اش سپرده می شود.

یکی از دغدغه های افراد پس از مواجه شدن با مشکلات حقوقی در زمینه های مختلف، سپردن پرونده شان به دست یک وکیل خبره و موفق است. وکیل خبره به وکیلی گفته می شود که به تمامی امور وکالتی آگاه بوده باشد و تخصص و تجربه کاری بسیار بالایی هم داشته باشد. یک وکیل خوب و موفق، تمام تلاشش را در به موفق رساندن پرونده حقوقی که بر عهده گرفته است، می کند و نسبت به وظایف و تعهدات خویش آگاه است.

در این مقاله به بهترین وکیل در بندرعباس پرداخته ایم و تخصص و میزان سوابق آنان را شرح داده ایم تا افرادی که در بندرعباس دچار مشکلات حقوقی در زمینه های مختلف شده اند با مطالعه در این مقاله، به آگاهی نسبی حقوقی و شناخت بهترین وکیل در بندرعباس دست پیدا کنند.

نکته ای که بسیار مهم می باشد این است که انتخاب وکیل برای پرونده حقوقی تان بسیار مهم است و می تواند سبب پیروزی یا شکست پرونده شما شود و حتی باعث تغییر در حکم و رای دادگاه به نفع یا ضرر شما خواهد بود.

4.7/5 - (3 امتیاز)

نگین بیات نژاد

تجربه دو سال نویسندگی وب سایت و تولید محتوا رو برعهده دارم و در حال حاضر نویسنده ی مسائل حقوقی تحت وب هستم. هدف من تولید محتوای یونیک و موثر برای سایت وکیل از ما هست تا از این طریق بتوانم اطلاعات مفید حقوقی رو دراختیار کاربران عزیز قرار بدهم. اگر در مقاله های من پاسخ سوالتان را گرفته اید، از شما تقاضا دارم تا در قسمت دیدگاه نظرات خودتون رو بیان کنید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا